Van de Venstraat 1B

Dit item is gearchiveerd op 22-09-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 10-08-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
nummer: OV 2011.211
omschrijving: bouwen van een schoolgebouw, gelegen op het perceel Van de Venstraat 1B te Valkenswaard.

 

De beslistermijn wordt verlengd in verband met: juridisch zorgvuldige besluitvorming. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 4 oktober 2011.