Uitgifte landbouwgrond in geliberaliseerde pacht 2012

Dit item is gearchiveerd op 15-03-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 01-02-2012

De gemeente Valkenswaard geeft ook voor 2012 diverse kavels landbouwgrond uit in geliberaliseerde pacht. De uitgifte geschiedt voor de duur van drie (oogst)jaren waarbij de gemeente zich het recht voorbehoud een kavel slechts eenmaal of tweemaal voor één (oogst)jaar in pacht uit te geven.

 

Uit te geven kavels pachtgrond 2012

Pachtnr Adres Kadastraal Opp in ha NB
GP010TienendreefVKW A 2866 ged. en 2854 ged.0,6011 
GP015TienendreefVKW G 4555 ged.0,3025 
GP065LoonderwegVKW G 1976 ged.1,0000*1
GP066’t HeikeVKW G 4101 ged.1,1590*1
GP067’t HeikeVKW G 4101 ged.0,7100*1
GP068’t HeikeVKW G 4101 ged.1,4124*1
GP069’t HeikeVKW G 4101 ged.1,6260*1
GP070Borkelse HeideB&S F 502 ged.0,9068*1
GP071PeedijkB&S E 207 ged.0,7098 
GP072PeedijkB&S E 4905,1330 
GP073Borkelse HeideB&S F 502 ged.1,0000*1
GP074PeedijkB&S E 4961,9900 
GP082TienendreefVKW A 2615 en 2866 ged.0,4976 
GP092’t HeikeVKW G 4101 ged.1,3000*1
GP093DukaathofVKW G 4551 ged.0,7200*1
GP095OpperheideVKW K 3221,8990 
GP096Mgr. SmetsstraatVKW H 220,2855 

 

Specifieke voorwaarden bij kavels pachtgrond
Voor NB 1 geldt ten aanzien van behoud grasland:
De kavels GP065, GP066, GP067, GP068, GP069, GP070, GP073, GP092 en GP093 betreffen grasland op het moment van uitgifte en dienen als zodanig gebruikt te worden. Scheuren van grasland is slechts toegestaan voor herinzaai en dus niet voor de teelt van veevoeder- of akkerbouwgewassen.

 

Uitgiftecriteria en gunning

 1. Verpachting vindt alleen plaats aan agrarische ondernemers als natuurlijk persoon, jonger dan 65 jaar en gevestigd in de gemeente Valkenswaard.
 2. Als agrarisch ondernemer wordt diegene aangemerkt die zijn hoofdinkomen (minimaal 50%) uit de landbouw verkrijgt. De toegewezen kavel moet bedrijfsmatig worden geëxploiteerd conform het bepaalde in artikel BW 7:312.
 3. Zowel grondgebonden als niet-grondgebonden bedrijven komen in aanmerking voor pacht.
 4. Bloembollenteelt is niet toegestaan op de uit te geven grond.
 5. Om voor pachtgrond in aanmerking te komen dient de inschrijver tijdig aan alle betalingsverplichtingen voor grond- en pachtzaken aan de gemeente Valkenswaard te hebben voldaan.
 6. Indien geen van de inschrijvers aan alle criteria voldoet, wordt toegewezen aan de hoogste inschrijver.
 7. Inschrijvingen zijn onherroepelijk.
 8. Inschrijving geschiedt, waar mogelijk en behoudens onvoorziene omstandigheden, voor een periode van drie (oogst)jaren. Uitgifte geschiedt voor de duur van drie (oogst)jaren waarbij de gemeente zich het recht voorbehoudt een pachtperceel slechts eenmaal of tweemaal voor één (oogst)jaar in pacht uit te geven.
 9. Het pachtperceel wordt toegewezen aan de hoogste inschrijver. Bij toewijzing bestaat wilsovereenstemming die nader wordt geformaliseerd in een pachtovereenkomst, die voor goedkeuring wordt voorgelegd aan de Grondkamer.
 10. Het is mogelijk om voor meerdere percelen in te schrijven.
 11. Bij gelijke hoogste inschrijvingen voor hetzelfde perceel zal eerst worden toegewezen aan agrarische ondernemers die nog geen grond van de gemeente in geliberaliseerde pacht hebben of bij deze uitgifte toegewezen hebben gekregen.
 12. Zo nodig vindt toewijzing plaats door openbare loting. Loting geschiedt onder gelijke hoogste inschrijvers die voldoen aan alle criteria. Zij die nog geen grond van de gemeente in geliberaliseerde pacht hebben of bij een eerdere trekking toegewezen hebben gekregen, hebben voorrang. Loting geschiedt op volgorde van pachtperceelnummer (GP001 en verder).
 13. Bij de eerstvolgende inschrijving kunnen agrarische ondernemers aan wie de voorgaande periode een perceel is toegewezen wederom deelnemen. Bij meerdere hoogste inschrijvingen zal toewijzing eerst plaatsvinden aan nieuwe kandidaten die voldoen aan de criteria. Zonodig vindt toewijzing plaats door openbare loting.
 14. Inschrijving kan slechts plaatsvinden met het hiervoor door de gemeente Valkenswaard opgestelde inschrijfformulier. Andere inschrijvingen worden niet in behandeling genomen.
 15. Inschrijfformulieren die te laat worden ontvangen en/of onvolledig zijn ingevuld en/of waarbij de bijlagen onvolledig zijn worden niet in behandeling genomen.
 16. Inschrijvingen met hetzelfde adres worden gezien als één inschrijving.
 17. Bij het inschrijfformulier moet een kopie van de meest recente Landbouwtelling (2011) te worden gevoegd.
 18. Kosten van de grondkamer en de wettelijk verrekenbare lasten van de gronden komen voor rekening van pachter.
 19. De gemeente behoudt zich het recht voor om aanvullende gegevens van inschrijver te verlangen.
 20. De gemeente behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren.
 21. De gemeente behoudt zich het recht voor om niet tot gunning van de pacht over te gaan.

 

Pachtprijs
Er geldt géén maximale inschrijfprijs.

 

Inschrijfformulier
Inschrijvingen voor de uit te geven percelen moeten door de gemeente zijn ontvangen op uiterlijk vrijdag 24 februari 2012 om 12.30 uur. Alleen inschrijvingen op de gemeentelijke inschrijfformulieren worden in behandeling genomen. Inschrijfformulieren zijn tijdens de ter inzage legging verkrijgbaar bij de publieksbalie. Ingediende inschrijvingen zijn vertrouwelijk tot na vaststellen van de uitgifte 2012, maar kunnen niet onder gesloten couvert worden aangeboden. Op verzoek kunt u bij de centrale balie van het gemeentehuis een ontvangstbevestiging krijgen. Zo gewenst kan de inschrijving persoonlijk worden aangeboden aan Grondzaken (telefoonnummer 040 2083 405). Wel moet u hiervoor een afspraak maken.

 

Loting
Indien noodzakelijk zal een openbare loting plaatsvinden op woensdag 7 maart 2012 om 11.30 uur in het gemeentehuis te Valkenswaard.

 

Informatie
Van donderdag 2 tot en met vrijdag 24 februari 2012 zijn tekeningen met de ligging van de kavels in te zien bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis, De Hofnar 15 te Valkenswaard. Het gemeentehuis is voor publiek geopend van maandag t/m donderdag van 8.15 tot 17.15 uur, op maandag ook van tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.15 tot 12.30 uur. Op dinsdag en woensdag kunt u van 9.00 uur tot 12.30 uur bellen met Grondzaken, telefoon 040-2083 405.