Tienendreef en Hoppenbrouwers, sectie E, nummer 3366

Dit item is gearchiveerd op 10-11-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 28-09-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
nummer: OV 2011.255
omschrijving: plaatsen zendmast voor mobiele telefonie op een perceel tussen de Tienendreef en Hoppenbrouwers, kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie E, nummer 3366.

 

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het de nog niet afgeronde planschadeovereenkomst. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 1 november 2011.