Straatnaamgeving

Dit item is gearchiveerd op 19-04-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Straatnaamgeving
Publicatiedatum: 07-03-2012

Ingevolge de Verordening "straatnaamgeving en huisnummering" hebben burgemeester en wethouders van Valkenswaard bij besluit van 14 februari 2012 de volgende straatnamen vastgesteld:

  1. De straatnaam 'Het Lupke' als nieuwe straatnaam in Lage Heide die loopt van de toekomstige straat 'Tongelreep' naar de 'Venbergseweg'.
  2. De straatnaam 'Bostelpad' aan het pad dat loopt tussen de 'Kerkakkerstraat' en de 'Moutlaan'.
  3. De straatnaam 'Diamanthof' als nieuwe straatnaam aan het bouwplan aan de Geenhovensedreef.

 

Burgemeester en wethouders hebben ook besloten het tracé te wijzigen van 'Heidehorst' in Lage Heide. Bovendien is besloten de schrijfwijze van het 'Pater Staessenpad' in Lage Heide te wijzigen in 'Pater Staessenspad'.

 

De besluiten van de nieuwe straatnamen met situatietekeningen en de besluiten van de tracéwijziging en de wijziging in schrijfwijze liggen van 8 maart tot en met 18 april 2012 tijdens kantooruren ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15, bij de openbare bibliotheek aan de Hofnar 12 in Valkenswaard en in het Dorpshuis, Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is gepubliceerd een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

 

Ook kunnen belanghebbenden wegens een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.