Schafterdijk 9

Dit item is gearchiveerd op 02-01-2014.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld
Publicatiedatum: 20-11-2013

(NL.IMRO.0858.BPschafterdijk9-VA01)

Bekendmaking artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 21 november 2013 gedurende zes weken het op 26 september 2013 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Schafterdijk 9' (NL.IMRO.0858.BPschafterdijk9-VA01) ter inzage ligt.

Bestemmingsplan

De ontwikkeling betreft het vergroten van de camping De Dommelvallei en voorziet in een kwaliteitsverbetering.

Wijzigingen

In hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd:

  • diverse wijzigingen in de toelichting. Zo is de toelichting aangepast aan het meest recente rijksbeleid, provinciaal beleid, regionaal beleid en lokaal beleid, is de waterparagraaf aangepast, is de bodemparagraaf aangepast aan het onderzoek, is de flora- en faunaparagraaf aangepast aan het onderzoek, is de wegverkeerslawaaiparagraaf aangepast aan het onderzoek, is het onderzoek industrielawaai toegelicht, is de archeologische paragraaf aangepast aan het archeologisch onderzoek, is de tweede bedrijfswoning verwijderd, is de toelichting over het selectiebesluit toegevoegd, is de cultuurhistorieparagraaf aangepast, is de paragraaf voor landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering aangepast, is een paragraaf voor planschade toegevoegd, is een pagraaf voor de brandweer toegevoegd, is de toelichting voor waarde-archeologie en waarde-cultuurhistorie aangepast en toegevoegd.
  • de regels zijn aangepast aan de meest recente standaard van de gemeente Valkenswaard, zijn nieuwe definities opgenomen, zijn de artikelen van de bestemmingen waarde-archeologie aangepast, is het artikel waarde-cultuurhistorie toegevoegd en is het artikel algemene wijzigingsregels toegevoegd.
  • op de verbeelding zijn de dubbelbestemmingen waarde-archeologie 4 en waarde-cultuurhistorie gelegd.

Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit.

Terinzagelegging

De digitale versie is vanaf 21 november 2013 tot en met 2 januari 2014 te raadplegen via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het bestemmingsplan ligt vanaf 21 november 2013 ook analoog voor ieder zes weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • in de leeszaal van de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).

Per 1 januari 2010 is de digitale versie bindend verklaard en deze gaat dan ook boven de analoge versie. Aan de analoge exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend.

Beroep

Op grond van artikel 8.2, tweede lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 21 november 2013 gedurende zes weken (tot en met 2 januari 2014) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.