Schafterdijk 9

Dit item is gearchiveerd op 29-03-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan voorbereiden
Publicatiedatum: 15-02-2012

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven Burgemeester en wethouders van Valkenswaard te kennen dat zij een bestemmingsplan aan het voorbereiden zijn voor de Schafterdijk 9. De ontwikkeling betreft het vergroten van de camping en voorziet in een kwaliteitsverbetering.

 

Naar verwachting zal het ontwerpbestemmingsplan in het voorjaar van 2012 gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Gedurende de termijn van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan kan eenieder zijn of haar zienswijzen tegen het desbetreffende plan kenbaar maken. De kennisgeving van de ter inzage ligging van de ontwerpbestemmingsplannen worden gepubliceerd in de Kempener Koerier, de Staatscourant en langs elektronische weg.

 

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie (040-2083585). Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen.