Schaapsloop 2

Dit item is gearchiveerd op 29-08-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld
Publicatiedatum: 17-07-2013

NL.IMRO.0858.BPschaapsloop2-VA01

Bekendmaking artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 18 juli 2013 gedurende zes weken het op 30 mei 2013 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Schaapsloop 2’ (NL.IMRO.0858.BPschaapsloop2-VA01) ter inzage ligt.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is gelegen ten zuiden en zuidoosten net buiten de kern Valkenswaard. De begrenzing van Schaapsloop 2 is afgestemd op de (in ontwikkeling zijnde) bestemmingsplannen Schaapsloop 1, Hoge Akkers, Wolberg, Zeelberg en Buitengebied.

Het bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. Daarnaast biedt het plan ook ruimte voor ontwikkeling.

Wijzigingen

In hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd:

  • De toelichting is aangepast aan het meest recente provinciaal en regionaal beleid, is de tabel voor de woonfunctie aangepast: Zeelbergseweg 22 is verwijderd, is de meetmethode voor de milieuzonering aangepast, is de maximale inhoud voor woningen opgenomen, is de methode van het overgangsrecht toegelicht, is de economische uitvoerbaarheid uitgebreid, is de titel 'bijbehorende bouwwerken' aangepast aan 'bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde', is de tekst voor waarde-archeologie aangepast.
  • De regels zijn aangepast aan de meest recente standaard van de gemeente Valkenswaard, zijn nieuwe definities opgenomen en definities zijn aangepast, zijn de gebouwen en bouwwerken onder 'agrarisch met waarden' geclusterd tot 'agrarisch hulpgebouw'.
  • In de regels is in de bestemming 'agrarisch met waarden' dagrecreatie mogelijk gemaakt, is de aanduiding 'opslag' opgenomen, is het artikel voor gebouwen aangepast en is aangepast aan de percelen met een aanduiding 'bijgebouw', zodat deze percelen 50m2 kunnen bebouwen, is een artikel voor strijdig gebruik toegevoegd; in de bestemming 'bedrijventerrein' zijn de aanduidingen 'nutsvoorziening' en 'zend-en ontvangstinstallatie' verwijderd, is de 'wro-zone-wijzigingsgebied' aangepast in 'wro-zone-afwijkingsgebied', is een 'wro-zone-afwijkingsgebied 3 en 4' opgenomen; in de bestemming 'dienstverlening' is een specifieke gebruiksregel opgenomen; in de bestemming 'maatschappelijk' is de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats' aangepast; in de bestemming 'natuur' zijn de artikelen met betrekking tot de bloemencorsolocatie verwijderd, in de bestemming 'verkeer' is een lid toegevoegd voor gebouwen, in de bestemming 'wonen' is er een artikel opgenomen over de maximale inhoudsmaat voor woning, in de bestemmingen waarde-archeologie zijn de artikelen aangepast, in de bestemming 'algemene afwijkingsregels' is toegevoegd dat er 20% van het bebouwingspercentage afgeweken kan worden, worden jongeren ontmoetingsplaatsen mogelijk gemaakt.
  • Op de verbeelding bij perceel Kluizerdijk 39 heeft een bouwwerk een bouwblok gekregen, bij Maastrichterweg 137 is de oostelijke tuinbestemming gewijzigd naar 'agrarisch met waarden', bij De Vest 76 is het bouwblok aan de voorzijde aangepast, bij De Vest 27 is het bouwblok aan de voorzijde aangepast, is het wijzigingsplan 'Schaapsloop 2 uitbreiding begraafplaats Eikenhof' opgenomen, zijn de bijbehorende bouwwerken van bedrijfswoningen opgenomen in het bouwblok, zijn de bouwwerken gelegen in het landelijke gebied geclusterd tot de aanduiding 'agrarisch hulpgebouw' of 'dagrecreatie', zijn de wro-zone-afwijkingsgebieden aangepast thv de Korte Voren, Lange Voren en Zeelbergseweg, is de bloemencorsolocatie bij de Kluizerdijk 1 aangepast, op de percelen VKW00 sectie F nr. 1823, sectie F nr. 3748 en sectie F nr. 3749 wordt de aanduiding 'bijgebouw' opgenomen, zodat op deze percelen 50m2 bebouwd kan worden, op het perceel Kluizerdijk 25 wordt een deel van de tuinbestemming gewijzigd naar 'agrarisch met waarden' en het bouwwerk op perceel VKW00 sectie F. nr. 4316 en 4317 krijgt de aanduiding agrarisch hulpgebouw, op perceel Kluizerdijk 1 wordt de bestemming 'dienstverlening' gewijzigd naar 'bedrijventerrein' met de functieaanduidingen 'dienstverlening' en 'bedrijf tot en met categorie 2', op perceel Kluizerdijk 1 is een 'wro-zone'afwijkingsgebied 4' opgenomen.

Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit.

Terinzagelegging

De digitale versie is vanaf 18 juli 2013 te raadplegen via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan ligt vanaf 18 juli 2013 ook analoog voor ieder zes weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • in de leeszaal van de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).

Per 1 januari 2010 is de digitale versie bindend verklaard en deze gaat dan ook boven de analoge versie. Aan de analoge exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend.

Beroep

Op grond van artikel 8.2, tweede lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 18 juli 2013 gedurende zes weken (tot en met 28 augustus 2013) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.