Schaapsloop 1

Dit item is gearchiveerd op 29-08-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld
Publicatiedatum: 17-07-2013

NL.IMRO.0858.BPschaapsloop1-VA01

Bekendmaking artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 18 juli 2013 gedurende zes weken het op 30 mei 2013 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Schaapsloop 1’ (NL.IMRO.0858.BPschaapsloop1-VA01) ter inzage ligt.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is gelegen ten zuiden en zuidoosten net buiten de kern Valkenswaard. De begrenzing van Schaapsloop 1 is afgestemd op de (in ontwikkeling zijnde) bestemmingsplannen Warande, Wolberg, Zeelberg en Schaapsloop 2.

Het bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. Daarnaast biedt het plan ook ruimte voor ontwikkeling.

Wijzigingen

In hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd:

  • Diverse wijzigingen in de toelichting. Zo is de toelichting aangepast aan het meest recente provinciaal en regionaal beleid, is de invloed van het agrarische bedrijf aan de Leenderweg 197 op het bedrijventerrein beschreven, is de meetmethode voor de milieuzonering, de titel 'bijbehorende bouwwerken' en de tekst voor waarde-archeologie aangepast, is de maximale inhoud voor woningen opgenomen, is de methode van het overgangsrecht toegelicht, is de economische uitvoerbaarheid uitgebreid.
  • De regels zijn aangepast aan de meest recente standaard van de gemeente Valkenswaard, zijn nieuwe definities opgenomen, zijn de gebouwen en bouwwerken onder 'agrarisch met waarden' geclusterd tot 'agrarisch hulpgebouw' en zijn de artikelen van de bestemmingen waarde-archeologie aangepast; in de bestemming 'agrarisch met waarden' is dagrecreatie mogelijk gemaakt, is het artikel voor gebouwen aangepast en is een artikel voor strijdig gebruik toegevoegd; in de bestemming 'bedrijventerrein' zijn aanduidingen opgenomen, is de 'wro-zone-wijzigingsgebied' aangepast in 'wro-zone-afwijkingsgebied', is een 'wro-zone-afwijkingsgebied 3' opgenomen; in de bestemming 'sport' aanduidingen opgenomen, is een artikel opgenomen voor 'bouwwerken, geen gebouwen zijnde'; is in de bestemming 'wonen' er een artikel opgenomen over de maximale inhoudsmaat voor woning; in de 'algemene afwijkingsregels' is toegevoegd dat er 20% van het bebouwingspercentage afgeweken kan worden en worden jongeren ontmoetingsplaatsen mogelijk gemaakt.
  • Op de verbeelding is de oostelijke groenstrook aan De Haak gewijzigd naar de bestemming 'verkeer', is de groenstrook bij de Leenderweg-John F. Kennedylaan thv John F. Kennedylaan 83 deels gewijzigd naar de bestemming 'verkeer', zijn de bijbehorende bouwwerken van bedrijfswoningen opgenomen in het bouwblok, is voor de percelen Zeelberg 13 en 15 de woonbestemming vergroot, zijn de bouwwerken gelegen in het landelijke gebied geclusterd tot de aanduiding 'agrarisch hulpgebouw', hebben de bouwwerken in het landelijke gebied, indien nodig, een goot- en bouwhoogte gekregen, zijn de wro-zone-afwijkingsgebieden aangepast, thv de Zeelberg, De Vest, De Stad en het Nuweleind is een 'wro-zone’afwijkingsgebied 3' opgenomen, is de bestemming van De Oase gewijzigd naar 'verkeer', is de bestemming van de groenstrook tussen de Leenderweg en De Haak gewijzigd naar 'verkeer', is een aanduiding opgenomen voor De Vest 38 en 42, op het perceel Zeelberg 21 zijn vijf bouwwerken aangeduid als agrarisch hulpgebouw, op het perceel Zeelberg 26 is een 'wro-zone-afwijkingsgebied 3' gelegd en wordt het bouwblok vergroot, op het perceel De Vest 46 is een 'wro-zone-afwijkingsgebied 3' gelegd.

Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit.

Terinzagelegging

De digitale versie is vanaf 18 juli 2013 te raadplegen via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan ligt vanaf 18 juli 2013 ook analoog voor ieder zes weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • in de leeszaal van de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).

Per 1 januari 2010 is de digitale versie bindend verklaard en deze gaat dan ook boven de analoge versie. Aan de analoge exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend.

Beroep

Op grond van artikel 8.2, tweede lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 18 juli 2013 gedurende zes weken (tot en met 28 augustus 2013) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.