Schaapsloop 1 en 2

Dit item is gearchiveerd op 27-09-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Voorontwerpbestemmingsplan
Publicatiedatum: 15-08-2012

Gemeente Valkenswaard is haar bestemmingsplannen aan het actualiseren om zo haar grondgebied te voorzien van een actuele regeling. Aanleiding tot het actualiseren en digitaliseren van de bestemmingsplannen is het feit dat de huidige bestemmingsplannen al geruime tijd gelden en daardoor niet altijd voldoende actueel zijn. Meer dan voorheen dwingt de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gemeenten tot het actueel houden van de bestemmingsplannen en daarbij toepassing te geven aan de nieuwe landelijke standaarden.

Plangebieden

De twee voorontwerpbestemmingsplannen Schaapsloop 1 en Schaapsloop 2 grenzen aan elkaar en zijn gelegen ten oosten en ten zuiden van de kern van Valkenswaard. De bestemmingsplannen hebben als doel om de bestaande feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. Daarnaast bieden de plannen ook ruimte voor ontwikkeling.

Terinzagelegging

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 16 augustus tot en met 12 september 2012 ter inzage. Het bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl.
Tevens liggen er exemplaren van het bestemmingsplan ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15;
  • in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12;
  • in het dorpshuis in Borkel en Schaft aan de Dorpsstraat 55.

Aan de papieren exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend.

Inloopavond maandag 20 augustus 2012

De gemeente Valkenswaard organiseert op maandag 20 augustus 2012 een inloopavond voor de twee voorontwerpbestemmingsplannen Schaapsloop 1 en Schaapsloop 2. De inloopavond vindt plaats bij de MCB gevestigd aan de John F. Kennedylaan 51a, Postcode 5555 XC, te Valkenswaard. U kunt tussen 17.00 uur en 19.00 uur vrij binnenlopen voor informatie en is er gelegenheid om vragen te stellen over de plannen.

Inspraakreactie

Tijdens de terinzagelegging van vier weken (t/m 12 september 2012) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een inspraakreactie naar voren brengen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. Tevens is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge inspraakreactie in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijke ontwikkeling en economie, bereikbaar via telefoonnummer 040-2083585.

Informatie

Informatie met mondelinge toelichting over de bestemmingsplannen is te verkrijgen bij team Ruimtelijke ontwikkeling en economie, cluster Ruimtelijke ordening. Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoon 040-2083585.