Rijt 2

Dit item is gearchiveerd op 26-04-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld
Publicatiedatum: 14-03-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 15 maart 2012 gedurende zes weken het op 1 maart 2012 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan "Rijt 2" ter inzage ligt.

 

De ontwikkeling betreft het vergroten van het kruisgebouw ten behoeve van Zuidzorg aan de Rijt 2 te Valkenswaard. Gezien de beperkte mogelijkheden op het betreffende perceel en om voor de buurt het groene karakter van het gebied te bewaren, wordt uitgegaan van de toevoeging van één extra bouwlaag. Daarnaast worden er extra parkeervoorzieningen gerealiseerd.

 

Terinzagelegging
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 15 maart 2012 tot en met 25 april 2012 ter inzage. Het bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl.

 

Tevens liggen er exemplaren van het bestemmingsplan ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15;
  • in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12;
  • in het dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.

Aan de papieren exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Beroep
Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 15 maart 2012 gedurende zes weken (dus tot en met 25 april 2012) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

 

De mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het bestemmingsplan bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

 

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Informatie
Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor moet u wel vooraf telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 040-208 3678.