Rectificatie: Buitengebied

Dit item is gearchiveerd op 17-10-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld
Publicatiedatum: 04-09-2013

NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-VA01

Terinzagelegging Buitengebied

In verband met een ingekomen reactieve aanwijzing van de provincie Noord-Brabant, wordt de ter inzage termijn van het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied met twee weken verlengd zodat het bestemmingsplan en de reactieve aanwijzing gezamenlijk zes weken ter inzage liggen. Het vastgestelde bestemmingsplan en de reactieve aanwijzing liggen tot en met 2 oktober 2013 ter inzage. Het bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Analoog liggen de stukken voor eenieder zes weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • in de leeszaal van de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan tot en met 2 oktober 2013 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Tevens kan een belanghebbende tot en met 2 oktober 2013 op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening rechtstreeks beroep instellen tegen de reactieve aanwijzing van 6 augustus 2013 van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.