Rectificatie bestemmingsplan 'Buitengebied'

Dit item is gearchiveerd op 20-02-2014.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld
Publicatiedatum: 08-01-2014

(NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-VA01)

Terinzagelegging Buitengebied

Op de verbeelding van het bestemmingsplan Buitengebied is ten aanzien van de waterberging nabij Luikerweg 134 de waterberging foutief overgenomen uit het amendement. De waterberging is niet opgenomen voor het perceel kadastraal bekend gemeente Valkenswaard sectie D nummer 647, dit had wel gemoeten. Zodoende wordt het genoemde perceel nog eens 6 weken ter inzage gelegd maar nu met de bestemming 'waterstaat waterberging' welke ook door de raad is vastgesteld.

Dit deel van het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 9 januari 2014 tot en met 19 februari 2014 ter inzage. Het bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Analoog liggen de stukken voor eenieder zes weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • in de leeszaal van de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan tot en met 19 februari 2014 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.