Planm.e.r. Buitengebied

Dit item is gearchiveerd op 12-07-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Milieueffectrapportage
Publicatiedatum: 30-05-2012

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 7.9 Wet milieubeheer, bekend dat ten behoeve van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied een milieueffectrapportage voor plannen wordt uitgevoerd.

 

De planm.e.r. (de procedure) is bedoeld om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvormingsprocedure een plaats te geven. Het planMER (het milieueffectrapport) geeft de te verwachten milieueffecten weer van de ontwikkelingen die het bestemmingsplan buitengebied Valkenswaard mogelijk maakt. Onderdeel van het planMER is een Passende beoordeling die in het kader van de Natuurbeschermingswet wordt uitgevoerd. Dit heeft te maken met de nabijheid van verschillende Natura 2000-gebieden.

 

In het Startdocument planm.e.r. bestemmingsplan buitengebied Valkenswaard worden aanleiding en aanpak van de procedure evenals de inhoud van de PlanMER beschreven.

 

Terinzagelegging
Het Startdocument is met ingang van 31 mei 2012 in te zien via de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en ligt gedurende vier weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • bij de bibliotheek aan de Hofnar 12 in Valkenswaard (tijdens openstellingtijden);
  • bij het dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden);
  • in ontmoetingscentrum De Belleman aan het Bruninckxdal 2 in Dommelen (tijdens openstellingtijden).

 

Zienswijzen
Tijdens de termijn van terinzagelegging, dus vóór 28 juni 2012 kan een ieder zienswijzen kenbaar maken over het Startdocument en het voornemen een milieueffectrapport (planMER) op te stellen. Deze zienswijzen kunt u schriftelijk of mondeling bekend maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard.

 

Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, bereikbaar via telefoonnummer 040-208 3661 of email suzan.looijmans@valkenswaard.nl.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan buitengebied ligt gelijktijdig met het startdocument planm.e.r. ter inzage. Het daaropvolgende ontwerpbestemmingsplan zal gelijktijdig met het definitieve milieueffectrapport ter visie worden gelegd.