Plan Lage Heide, sectie H, nr 48

Dit item is gearchiveerd op 18-10-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning uitgebreid verleend
Publicatiedatum: 05-09-2012

Nummer: UV 2012.099
Datum verzending: 28-08-2012
Omschrijving: tijdelijk gebruik van gronden als gronddepot, Plan Lage Heide, sectie H, nr 48

 

De vergunning ligt vanaf 6 september 2012 ter inzage bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis aan De Hofnar 15. Tegen een uitgebreide omgevingsvergunning is geen bezwaar mogelijk.

 

Beroep:

Tegen een verleende uitgebreide omgevingsvergunning is het mogelijk om beroep in te stellen tot uiterlijk 6 weken vanaf de dag na de ter inzage legging, bij de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA, 's-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

 

De mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de verleende vergunning bestaat voor:

 

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

 

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch.