Oude Borkelsedijk (ongenummerd)

Dit item is gearchiveerd op 30-06-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan voorbereiden
Publicatiedatum: 18-05-2011

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van Valkenswaard te kennen dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor:

  • het dagrecreatieterrein aan de Oude Borkelsedijk (ongenummerd) te Valkenswaard en een aantal percelen ten behoeve van natuurcompensatie.

 

Het plangebied bestaat uit: de ontwikkeling van recreatieve activiteiten aan de Oude Borkelsedijk en compenserende maatregelen aan de Hoppenbrouwers, Molenstraat en de Oude Borkelsedijk.

 

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat dit slechts een aankondiging is en er geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen en/of advies betreffende dit voornemen naar voren te brengen.

 

De gelegenheid om op deze ontwikkeling te reageren wordt geboden tijdens de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan. Naar verwachting zal het voorontwerpbestemmingsplan medio mei/juni gedurende vier weken ter inzage worden gelegd. De kennisgeving van deze terinzagelegging zal gepubliceerd worden in de Kempener Koerier, de Staatscourant en langs elektronische weg op www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl.
Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke ontwikkeling en economie (ROE) via telefoonnummer 040-2083585.