Ontwerp Structuurvisie Grenscorridor N69

Dit item is gearchiveerd op 06-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ontwerp Structuurvisie
Publicatiedatum: 27-07-2011

Op 12 juli 2011 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de Structuurvisie ruimtelijke ordening deel E 'Grenscorridor N69' in ontwerp vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Dit ontwerp doorloopt de inspraakprocedure zoals deze is geregeld in de Provinciewet. Het ontwerp ligt van woensdag 20 juli tot en met woensdag 5 oktober 2011 voor iedereen ter inzage. Binnen deze termijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerp indienen bij Gedeputeerde Staten. Zij brengen alle zienswijzen en de reactie daarop ter kennis van Provinciale Staten bij de vaststelling van de structuurvisie deel E.

 

Waarom een structuurvisie deel E 'Grenscorridor N69'?
De Grenscorridor N69 is één van de negen provinciale gebiedsontwikkelingen in de Structuurvisie ruimtelijke ordening. De provincie zoekt in dit gebied naar een breed gedragen oplossing voor de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen op en rond de N69. In de Structuurvisie ruimtelijke ordening deel E 'Grenscorridor N69' legt de provincie de strategische ruimtelijke keuzes vast voor de nieuwe infrastructuur van de N69. Hiermee geeft de provincie invulling aan haar rol als (mede)ontwikkelaar en regisseur voor provinciale gebiedsontwikkelingen.

 

Inhoud van de ontwerp-Structuurvisie RO deel E 'Grenscorridor N69'
De provincie biedt in de ontwerp-structuurvisie deel E 'Grenscorridor N69' ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur. Hiervoor kiest de provincie het alternatief West Parallel. Daarbinnen is nog variatie mogelijk. Dit alternatief bestaat uit een nieuwe noordzuidverbinding tussen de A67 en de bestaande N69 ten zuiden van Valkenswaard. Er wordt nog geen definitief tracé, maar slechts een globale zone aangewezen.

 

Milieueffectrapportage
De Wet Milieubeheer eist bij de aanpassing van de infrastructuur het doorlopen van een procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.). Deze procedure geeft garanties dat natuur- en milieubelangen voldoende worden meegewogen in de besluitvorming. De provincie heeft een plan-MER-procedure doorlopen gericht op de verbetering van de leefbaarheid en bereikbaarheid. Deze planMER vormt nu een bijlage bij de Structuurvisie. Voor de beoordeling van dit MER-rapport wordt advies gevraagd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage.

 

Waar kunt u het ontwerp inzien?
Gedurende de inspraaktermijn van woensdag 20 juli tot en met woensdag 5 oktober 2011 ligt de ontwerp-structuurvisie deel E met de bijbehorende milieueffectrapportage ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis. Verder zijn het ontwerp en alle bijbehorende stukken beschikbaar op het provinciale webadres www.brabant.nl/N69 en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Informatiebijeenkomsten
U bent van harte welkom op de informatiebijeenkomsten over de ontwerp-structuurvisie Deel E 'Grenscorridor N69'. Deze vinden plaats op:

  • 26 september 2011 van 19.30 - 22.00 uur, Veldhoven, Partycentrum 't Witven
  • 28 september 2011 van 19.30 - 22.00 uur, Valkenswaard, Raadszaal gemeentehuis Valkenswaard.

U kunt op www.brabant.nl/N69 nadere informatie over deze avonden vinden.

 

Hoe kunt u uw reactie geven?
U kunt uw opmerkingen van 20 juli tot en met woensdag 5 oktober 2011 als volgt inbrengen:

  • digitaal via het provinciale webadres www.brabant.nl/N69;

of

  • schriftelijk, gericht aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch onder vermelding van 'Inspraak ontwerp-structuurvisie RO deel E 'Grenscorridor N69''.

Graag in uw reactie specifiek aan geven over welk hoofdstuk, welke paragraaf, legenda-eenheid of bijlage uw opmerking gaat. Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen in te dienen, enkel schriftelijk of digitaal is voldoende.

 

Wat gebeurt er met uw reactie?
Na ontvangst van uw opmerkingen krijgt u een ontvangstbevestiging. Gedeputeerde Staten beoordelen en beantwoorden alle reacties die op tijd zijn ingediend in een Nota van Inspraak Structuurvisie RO deel E 'Grenscorridor N69'. Eventueel doen zij een voorstel aan Provinciale Staten voor wijzigingen in de kaarten en teksten van de ontwerp-structuurvisie. Zodra Gedeputeerde Staten de genoemde Nota van Inspraak hebben vastgesteld ontvangt u daarover bericht. Naar verwachting stellen Provinciale Staten begin 2012 de structuurvisie vast.

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Brabant Loket, telefoon 073-681 28 12.