Nieuwe Waalreseweg - Hazelaar

Dit item is gearchiveerd op 26-01-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld
Publicatiedatum: 14-12-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 15 december 2011 gedurende zes weken het op 24 november 2011 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan "Nieuwe Waalreseweg - Hazelaar" ter inzage ligt.

 

Het plan betreft het oprichten van 12 grondgebonden woningen. De woningen worden georiënteerd aan de Nieuwe Waalreseweg, de Hazelaar en de Sleutelbloem. Op de locatie is momenteel nog een garagebedrijf gevestigd en staat een vrijstaande woning.

 

Wijziging
In de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan was de volgende zin opgenomen: "Aan de Nieuwe Waalreseweg zal een inrit behouden blijven voor de bestaande toegang tot het perceel Sleutelbloem 13." Deze regel is bij de vaststelling uit de toelichting verwijderd.

 

Terinzagelegging
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 15 december 2011 tot en met 25 januari 2012 ter inzage. Het bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl.

 

Tevens liggen er exemplaren van het bestemmingsplan ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15;
  • in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12.

Aan de papieren exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Beroep
Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 15 december 2011 gedurende zes weken (dus tot en met 25 januari 2012) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

 

De mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het bestemmingsplan bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

 

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Informatie
Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor moet u wel vooraf telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 040-2083479.