Nieuw vrijstellingsbesluit rotonde Europalaan-Bakkerstraat-Wolbergstraat

Dit item is gearchiveerd op 24-11-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ruimtelijke besluiten
Publicatiedatum: 12-10-2011

Het college van B&W maakt bekend dat zij op 20 september 2011 een nieuw vrijstellingsbesluit op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft genomen ten behoeve van de aanleg van de rotonde op de Europalaan / Wolbergstraat / Bakkerstraat.

 

Op 25 mei 2010 heeft het college al een dergelijk vrijstellingsbesluit genomen. Tegen dit besluit was door diverse personen beroep ingesteld bij de rechtbank 's-Hertogenbosch. De rechtbank heeft op 8 augustus 2011 hierover uitspraak gedaan.

 

De meeste beroepen zijn hierbij niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard. Eén beroep, dat van de bewoners van Wolbergstraat 8, is gegrond verklaard. Volgens de rechtbank was door de gemeente geen onderzoek verricht naar de gevolgen van de aanleg van de rotonde voor de bereikbaarheid van de woning aan Wolbergstraat 8. Verder heeft de rechter geoordeeld, dat evenmin onderzoek was verricht naar de consequenties van het project voor de erfdienstbaarheid aan de achterzijde nabij Wolbergstraat 8 die rust op een deel van de grond waar de rotonde is gesitueerd.

 

Vanwege het gegronde beroep is het vrijstellingsbesluit van 25 mei 2010 vernietigd. Voor de rotonde Europalaan / Bakkerstraat / Wolbergstraat moest dus een nieuw besluit worden genomen. Het college heeft dit nieuwe vrijstellingsbesluit dus op 20 september 2011 genomen.

 

Ter inzage
Het nieuwe vrijstellingsbesluit en bijbehorende stukken liggen van 13 oktober 2011 tot en met 23 november 2011 gedurende zes weken ter inzage in de Informatiehoek in het gemeentehuis, De Hofnar 15 te Valkenswaard.

 

Beroep
Slechts diegenen die bij het vorige vrijstellingsbesluit een zienswijze naar voren hebben gebracht alsmede diegenen die kunnen aantonen dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze naar voren te brengen, kunnen beroep instellen tegen dit besluit. U kunt dat doen binnen de hierboven aangegeven termijn van zes weken van terinzagelegging van het besluit bij de rechtbank 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch. Tegelijkertijd kunt u de voorzieningenrechter van voormelde rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

 

U kunt overigens het beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verzoeken u op de genoemde site te kijken voor de precieze voorwaarden.