Monumentenverordening

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verordeningen
Publicatiedatum: 08-12-2010

Burgemeester en wethouders delen mede dat de raad van de gemeente Valkenswaard op 28 oktober 2010 de 'Monumentenverordening Gemeente Valkenswaard 2010' heeft vastgesteld.

 

Het betreft geen inhoudelijke wijziging van de Monumentenverordening uit 2007, maar slechts enkele juridisch-technische aanpassingen als gevolg van de invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) op 1 oktober jl.

 

Inwerkingtreding

  1. Voor zover deze verordening betrekking heeft op het bepaalde ten aanzien van gemeentelijke monumenten in 'Monumentenverordening Gemeente Valkenswaard 2007' treedt zij in werking op woensdag 19 januari 2011, zijnde de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na bekendmaking.
  2. Met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de vigerende 'Monumentenverordening Gemeente Valkenswaard 2007' ten aanzien van de bepalingen met betrekking tot gemeentelijke monumenten en blijft vervallen de 'Monumentenverordening Gemeente Valkenswaard 1989' uitgezonderd hoofdstuk 5 en de Titel.
  3. Voor zover deze verordening betrekking heeft op beschermde rijksmonumenten, treedt zij in werking overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Monumentenwet 1988.
  4. 'De monumentenverordening Gemeente Valkenswaard', voor zover het betreft bepalingen over beschermde rijksmonumenten, vervalt op de datum waarop het derde lid toepassing vindt.
  5. De op grond van de ingevolge het tweede lid vervallen verordening geregistreerde gemeentelijke monumenten worden geacht aangewezen te zijn overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.
  6. De gemeentelijke monumenten, geregistreerd op de monumentenlijst van de ingevolge het tweede lid genoemde vervallen verordening, worden geacht geregistreerd te zijn overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

 

De verordening ligt vanaf donderdag 9 december tijdens openingsuren ter inzage in de Informatiehoek in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 en bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard en in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft. U kunt deze en andere verordeningen ook inzien via www.valkenswaard.nl. Een ieder kan op verzoek, tegen betaling van een bedrag aan leges, een afschrift krijgen van één of meerdere verordeningen.