Molenstraat 199

Dit item is gearchiveerd op 21-03-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Publicatiedatum: 06-02-2013

Nummer: OV 2011.306
Verzenddatum: 31-01-2013
Omschrijving: Legaliseren paardenstal, Molenstraat 199 - 5554 TS

De vergunning ligt vanaf 7 februari 2013 ter inzage bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 en zijn tevens digitaal in te zien op de website van de gemeente Valkenswaard.

Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken door het verlenen van de vergunning, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen binnen zes weken na de dag waarop de vergunning is verzonden. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard.
Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien u een bezwaarschrift indient, kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank in 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.