Milieueffectrapportage waterbergingsproject

Dit item is gearchiveerd op 22-03-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Milieueffectrapportage
Publicatiedatum: 08-02-2012

Waterschap De Dommel gaat in de gemeente Valkenswaard een gestuurde waterberging, gecombineerd met natuurontwikkeling, realiseren. Ten behoeve van deze activiteiten wordt een projectplan opgesteld ook is het mogelijk dat voor de realisatie van deze activiteiten moet worden afgeweken van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. De gemeente Valkenswaard is verantwoordelijk voor een eventuele aanpassing van het bestemmingsplan.

 

Er wordt een milieueffectrapportage voor deze activiteiten doorlopen op zowel planniveau als op besluitniveau. De milieueffectrapporten worden te zijner tijd bij het projectplan en de eventuele bestemmingsplanwijziging ter inzage gelegd. Ter voorbereiding op het milieueffectonderzoek geeft het waterschap aan in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau op welke milieueffecten de voorgenomen maatregelen worden beoordeeld. Het is mogelijk om zienswijzen in te dienen op deze wijze van beoordelen.

 

Terinzagelegging

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is met ingang van 9 februari 2012 in te zien via de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en ligt gedurende zes weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • bij de bibliotheek aan de Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • bij het dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).

 

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen gedurende de periode van ter inzage legging (vanaf 9 februari 2012 tot en met 21 maart 2012). Uw zienswijzen kunt u indienen bij:

 

De landelijke Commissie voor de milieueffectrapportage gaat advies geven over de notities reikwijdte en detailniveau.

 

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met Erik Zigterman. Programmamanager waterberging van Waterschap De Dommel (telefoon 0411-618618).