Merellaan 15

Dit item is gearchiveerd op 01-11-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Publicatiedatum: 19-09-2012

Nummer: OV 2012.158
Datum verzending: 06-09-2012
Omschrijving: kappen 1 eik en plaatsen fietsenhok, Merellaan 15 - 5552 BZ

De vergunning ligt vanaf 20 september 2012 ter inzage bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis aan De Hofnar 15.

Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken door het verlenen van de vergunning, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen binnen zes weken na de dag waarop de vergunning is verzonden. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard.

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien u een bezwaarschrift indient, kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank in 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.