Maastrichterweg 26 - oprichten van een woon- en dagbestedingscentrum

Dit item is gearchiveerd op 06-01-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Vooraankondiging o.g.v. artikel 1.3.1. Bro
Publicatiedatum: 24-11-2010

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven Burgemeester en wethouders van Valkenswaard te kennen dat zij het bestemmingsplannen aan het voorbereiden zijn voor de:

  • Maastrichterweg 26: oprichten van een woon- en dagbestedingscentrum.

 

Naar verwachting zal het ontwerpbestemmingsplan het 1e of het 2e kwartaal 2011 gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Gedurende de termijn van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan kan eenieder zijn of haar zienswijzen tegen het plan kenbaar maken. De kennisgeving van de ter inzage ligging van het ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd in de Kempener Koerier, de Staatscourant en langs elektronische weg.

 

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid, Ontwikkeling en Ondersteuning, team Beleid en Strategie (040-2083479). Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent deze voornemens naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over deze voornemens.