Maastrichterweg 249, Enquidome Topsport

Dit item is gearchiveerd op 19-12-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld
Publicatiedatum: 06-11-2013

(NL.IMRO .0858.BPmaastrichtrwg249-VA01)

Bekendmaking artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 7 november 2013 gedurende zes weken het op 26 september 2013 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Maastrichterweg 249, Equidome Topsport' (NL.IMRO.0858.BPmaastrichtrwg249-VA01) ter inzage ligt.

Bestemmingsplan

Stal Tops B.V. is gevestigd aan de Maastrichterweg 249 te Valkenswaard en betreft een grootschalig bedrijf wat zich richt op de paarden(top)sport. Naast het africhten en trainen van paarden, wordt ter plaatse jaarlijks het Internationale Concours Valkenswaard (ICV) gehouden. Inmiddels is Stal Tops B.V. uitgegroeid tot een internationaal gerenommeerd hippisch bedrijf en vormt het een belangrijke economische trekker van internationale allure, gelegen binnen de gemeente Valkenswaard. Het bedrijf staat momenteel een doorontwikkeling voor met als doel om haar toppositie binnen de paardensport te verstevigen. Hiervoor zijn extra voorzieningen en faciliteiten benodigd. De kwaliteitssprong is tevens noodzakelijk om het jaarlijks terugkerende internationale Concours Valkenswaard (ICV) te kunnen behouden en internationaal concurrerend te blijven. Voorliggend plan biedt de ruimte aan de benodigde voorzieningen en faciliteiten.

Gewijzigde onderdelen:

  • Ter verduidelijking is artikel 3.2 van de regels gewijzigd.
  • Ter verduidelijking van artikel 3.3.1 sub a. is artikel 3.3.2 van de regels gewijzigd.
  • Op de verbeelding is aan de oostzijde de bestemming 'Groen' aangepast, zodanig dat de planologische situatie gelijk is aan de feitelijke situatie. De plangrens is op deze locatie iets verlegd conform de werkelijke situatie de bestemming 'Groen' zal iets meer naar het oosten gelegd worden.

Terinzagelegging

De digitale versie is vanaf 7 november 2013 te raadplegen via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het bestemmingsplan ligt vanaf 7 november 2013 ook analoog voor een ieder zes weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • bij het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).

Per 1 januari 2010 is de digitale versie bindend verklaard en deze gaat dan ook boven de analoge versie. Aan de analoge exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend.

Beroep

Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 7 november 2013 gedurende zes weken (tot en met 18 december 2013) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.