Maastichterweg 249

Dit item is gearchiveerd op 03-05-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 21-03-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.
Nummer : OV 2011.464
Omschrijving: plaatsen longeerhal, Maastichterweg 249 te Valkenswaard

 

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het nodig hebben van een langere periode om tot een wel overwogen beslissing te kunnen komen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 23 april 2012.