Leenderweg 72-74

Dit item is gearchiveerd op 26-07-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Wet geluidhinder
Publicatiedatum: 13-06-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat zij op 4 juni 2012 hogere grenswaarden als bedoeld in artikel 83, artikel 85, artikel 100a van de Wet geluidhinder hebben vastgesteld voor een bouwplan aan de Leenderweg 72-74 te Valkenswaard.

 

De beschikking en andere terzake zijnde stukken liggen met ingang van donderdag 14 juni gedurende zes weken tot donderdag 26 juli 2012 ter inzage bij het omgevingsloket van het klantencontactcentrum van het gemeentehuis van Valkenswaard aan de Hofnar 15 (tijdens openstellingstijden). Voor een mondelinge toelichting op de stukken of inzage buiten de deze tijden kunt u vooraf telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 040-208 3444.

 

Op grond van artikel 146 van de Wgh juncto 20.1 van de Wet milieubeheer, artikel 36 van de Wet op de Raad van State, artikel 7:1, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bestaat de mogelijkheid voor:

  1. degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
  2. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

om tegen dit besluit, binnen zes weken met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift in te dienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Volgens artikel 6:5, lid 1 dient het beroepschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het bestreden besluit;
  • de gronden van het beroep.

 

Degene die gebruik maakt van de mogelijkheid een beroepschrift in te dienen kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage om een voorlopige voorziening vragen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

Een beschikking treedt niet inwerking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.