Leenderweg 72-74

Dit item is gearchiveerd op 09-06-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Voorontwerpbestemmingsplan
Publicatiedatum: 27-04-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat een voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld voor de Leenderweg 72-74. Het voorontwerpbestemmingsplan Leenderweg 72-74 betreft een locatie in het oosten van Valkenswaard. Op deze locatie zijn woningen, een winkel, een grillroom, garageboxen en bergingen aanwezig. De bebouwing op de locatie is deels verouderd en zal grotendeels worden gesloopt zoals de winkel, grillroom en de verouderde garageboxen/ bergingen. Alleen de garageboxen ten zuiden van het plangebied worden behouden. Op de locatie is ruimte voor 11 appartementen en 2 bedrijfsunits voor magazijnen en de daarbij behorende parkeerruimte.

 

Terinzagelegging
Het voorontwerpbestemmingsplan is vanaf 28 april 2011 te zien op www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en ligt gedurende vier weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • bij het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).

De digitale versie gaat vanaf 1 januari 2010 boven de analoge versie, aan de analoge versie kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie met mondelinge toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan kunt u krijgen bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor moet u vooraf (telefonisch) een afspraak maken op nummer 040-2083665.

 

Informatie avond en inspraakreactie
Voor dit plan wordt op dit moment geen informatieavond gehouden. Deze zal wel worden gehouden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Wij adviseren u de verdere berichtgeving in de Kempener Koerier hiervan in de gaten te houden.

 

Tijdens de terinzagelegging van het plan, dus vóór 26 mei 2011, kan iedereen schriftelijk zijn of haar inspraakreactie bekend maken bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard.