Landbouwgrond in geliberaliseerde pacht - Extra uitgifte 2011

Dit item is gearchiveerd op 02-04-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 23-03-2011

 

De gemeente Valkenswaard geeft voor 2011 twee extra kavels landbouwgrond uit in geliberaliseerde pacht. De uitgifte geschiedt voor de duur van drie (oogst)jaren waarbij de gemeente zich het recht voorbehoud een kavel slechts eenmaal of tweemaal voor één (oogst)jaar in pacht uit te geven.

 

Uit te geven kavels pachtgrond 2011

Pachtnr.AdresKadastraalOpp. in haNB
GP088PeedijkBKL E 280 ged.5.00.00*1
GP089PeedijkBKL E 280 ged.5.00.00 *1 *2

 

Specifieke voorwaarden bij kavels pachtgrond
*1 De pacht voor het eerste jaar loopt van 1 april 2011 tot 1 januari 2012.
*2 Het resterende deel van perceel BKL E 280 is verhuurd aan de Modelvliegclub te Valkenswaard.

 

Uitgiftecriteria en gunning

 1. Verpachting vindt alleen plaats aan agrarische ondernemers als natuurlijk persoon, jonger dan 65 jaar en gevestigd in de gemeente Valkenswaard.
 2. Als agrarisch ondernemer wordt diegene aangemerkt die zijn hoofdinkomen (minimaal 50%) uit de landbouw verkrijgt. De toegewezen kavel moet bedrijfsmatig worden geëxploiteerd conform het bepaalde in artikel BW 7:312.
 3. Zowel grondgebonden als niet-grondgebonden bedrijven komen in aanmerking voor pacht.
 4. Bloembollenteelt is niet toegestaan op de uit te geven grond.
 5. Om voor pachtgrond in aanmerking te komen dient de inschrijver tijdig aan alle betalingsverplichtingen voor grond- en pachtzaken aan de gemeente Valkenswaard te hebben voldaan.
 6. Indien geen van de inschrijvers aan alle criteria voldoet, wordt toegewezen aan de hoogste inschrijver.
 7. Inschrijvingen zijn onherroepelijk.
 8. Inschrijving geschiedt, waar mogelijk en behoudens onvoorziene omstandigheden, voor een periode van drie (oogst)jaren. Uitgifte geschiedt voor de duur van drie (oogst)jaren waarbij de gemeente zich het recht voorbehoudt een pachtperceel slechts eenmaal of tweemaal voor één (oogst)jaar in pacht uit te geven.
 9. Het pachtperceel wordt toegewezen aan de hoogste inschrijver. Bij toewijzing bestaat wilsovereenstemming die nader wordt geformaliseerd in een pachtovereenkomst, die voor goedkeuring wordt voorgelegd aan de Grondkamer.
 10. Het is mogelijk om voor meerdere percelen in te schrijven.
 11. Bij gelijke hoogste inschrijvingen voor hetzelfde perceel zal eerst worden toegewezen aan agrarische ondernemers die nog geen grond van de gemeente in geliberaliseerde pacht hebben of bij deze uitgifte toegewezen hebben gekregen.
 12. Zonodig vindt toewijzing plaats door openbare loting. Loting geschiedt onder gelijke hoogste inschrijvers die voldoen aan alle criteria. Zij die nog geen grond van de gemeente in geliberaliseerde pacht hebben of bij een eerdere trekking toegewezen hebben gekregen, hebben voorrang. Loting geschiedt op volgorde van pachtperceelnummer (GP001 en verder).
 13. Bij de eerstvolgende inschrijving kunnen agrarische ondernemers aan wie de voorgaande periode een perceel is toegewezen wederom deelnemen. Bij meerdere hoogste inschrijvingen zal toewijzing eerst plaatsvinden aan nieuwe kandidaten die voldoen aan de criteria. Zonodig vindt toewijzing plaats door openbare loting.
 14. Inschrijving kan slechts plaatsvinden met het hiervoor door de gemeente Valkenswaard opgestelde inschrijfformulier. Andere inschrijvingen worden niet in behandeling genomen.
 15. Inschrijfformulieren die te laat worden ontvangen en/of onvolledig zijn ingevuld en/of waarbij de bijlagen onvolledig zijn worden niet in behandeling genomen.
 16. Inschrijvingen met hetzelfde adres worden gezien als één inschrijving.
 17. Bij het inschrijfformulier moet een kopie van de meest recente Landbouwtelling (2010) te worden gevoegd.
 18. Kosten van de grondkamer en de wettelijk verrekenbare lasten van de gronden komen voor rekening van pachter.
 19. De gemeente behoudt zich het recht voor om aanvullende gegevens van inschrijver te verlangen.
 20. De gemeente behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren.
 21. De gemeente behoudt zich het recht voor om niet tot gunning van de pacht over te gaan.

 

Pachtprijs
Er geldt géén maximale inschrijfprijs.

 

Inschrijfformulier
Inschrijvingen voor de uit te geven percelen moeten door de gemeente zijn ontvangen op uiterlijk vrijdag 1 april 2011 om 12.30 uur. Alleen inschrijvingen op de gemeentelijke inschrijfformulieren worden in behandeling genomen. Inschrijfformulieren zijn tijdens de ter inzage legging verkrijgbaar bij het KCC in het gemeentehuis en via de website van de gemeente (www.valkenswaard.nl). Ingediende inschrijvingen zijn vertrouwelijk tot na vaststellen van de extra uitgifte 2011, maar kunnen niet onder gesloten couvert worden aangeboden. Op verzoek kunt u van KCC een ontvangstbevestiging krijgen. Zo gewenst kunt u de inschrijving persoonlijk aanbieden aan Grondzaken (telefoonnummer 040-2083 604). Wel moet u hiervoor een afspraak maken.

 

Loting
Indien noodzakelijk zal een openbare loting plaatsvinden op vrijdag 8 april 2011 om 10.00 uur in het gemeentehuis te Valkenswaard.

 

Informatie
Van woensdag 23 maart t/m vrijdag 1 april 2011 zijn tekeningen van de kavels in te zien bij het KCC in het Gemeentehuis, De Hofnar 15 te Valkenswaard en op de website (www.valkenswaard.nl). Het gemeentehuis is voor publiek geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en op maandag ook van 16.00 tot 20.00 uur. Van maandag t/m donderdag kunt u van 9.00 tot 12.30 uur bellen met Grondzaken, telefoon 040-2083 604.