'Lage Heide wonen' ter inzage

Dit item is gearchiveerd op 15-09-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan ter inzage
Publicatiedatum: 03-08-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 4 augustus 2011 gedurende zes weken het op 7 juli 2011 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Lage Heide wonen' ter inzage ligt.

 

Het bestemmingsplan 'Lage Heide wonen' gaat over het dorps- en landelijk woonmilieu ten zuiden van Dommelen. In dit plan zijn ongeveer 330 woningen, een woonwagenstandplaats en een corsobouwplaats (seizoensgebonden) gepland. Voor het natuurdeel inclusief het landgoed is een apart uitwerkingsplan opgesteld en vastgesteld.

 

Wijzigingen en amendementen
In hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • de toelichting is aangepast aan het meest recente provinciaal beleid;
  • de toelichting is aangevuld op de onderdelen verkeer (2-tal onderzoeken) en volkshuisvesting;
  • diverse tekstuele aanpassingen in toelichting en planregels;
  • op de verbeelding is ter hoogte van de Crocuslaan gedeeltelijk de bestemming 'Verkeer' vervangen door de bestemming 'Groen';
  • op de verbeelding en in de toelichting zijn de conclusies van het aanvullende archeologische proefsleuvenonderzoek verwerkt;
  • extra paragraaf betreffende verkeersonderzoeken toegevoegd (amendement);
  • toevoeging maximale bebouwingshoogte op verbeelding, in regels en toelichting (amendement).

 

Terinzagelegging
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt conform het gestelde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 4 augustus 2011 gedurende een periode van zes weken voor iedereen ter inzage in de Informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard, de Hofnar 15 (alleen tijdens openingstijden). De stukken liggen tevens ter inzage in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 en het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55.

 

Ook bestaat vanaf 4 augustus 2011 de mogelijkheid het plan via de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl in te zien.
Informatie met mondelinge toelichting op het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor moet u wel vooraf (telefonisch) een afspraak maken op nummer 040-2083612 of 2083694.

 

Beroep
Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 4 augustus 2011 gedurende zes weken (tot en met 14 september 2011) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

 

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

 

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Crisis- en herstelwet
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.