Lage Heide wonen, 1e herziening

Dit item is gearchiveerd op 10-10-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ontwerpexploitatieplan
Publicatiedatum: 28-08-2013

(bekendmaking artikel 6.14 Wet ruimtelijke ordening)

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 29 augustus 2013 gedurende zes weken het ontwerp-exploitatieplan "Lage Heide wonen 1e herziening" ter inzage ligt.
De kaders voor de ontwikkeling zijn weergegeven in het onherroepelijke bestemmingsplan "Lage Heide wonen".  Een exploitatieplan geeft gemeenten mogelijkheden om kosten te verhalen en aanvullende eisen te stellen bij nieuwbouw.

1e Herziening

De Wro (art. 6.15 lid1) bepaalt dat, na inwerkingtreding, een exploitatieplan ten minste eenmaal per jaar wordt herzien, totdat de in het exploitatieplan voorziene werken, werkzaamheden en bouwwerken zijn gerealiseerd. Dit voorliggende exploitatieplan betreft de 1e herziening van het vastgestelde, onherroepelijke Exploitatieplan "Lage Heide wonen".

Terinzagelegging

Het ontwerp-exploitatieplan ligt conform het gestelde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 29 augustus 2013 gedurende een periode van zes weken voor iedereen ter inzage in de Informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard, de Hofnar 15 (alleen tijdens openingstijden). De stukken liggen tevens ter inzage in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 en het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55. Ook bestaat vanaf 29 augustus de mogelijkheid het plan via de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl in te zien. Informatie met mondelinge toelichting op 1e herziening van het ontwerp-exploitatieplan kunt u krijgen bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor moet u wel vooraf (telefonisch) een afspraak maken op nr. 040-2083612.

Belanghebbenden

Als belanghebbenden worden in ieder geval aangemerkt betrokken grondeigenaren. Alle andere indieners van een zienswijze moeten zelf aantonen waarom zij gezien willen worden als belanghebbende.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van zes weken - dus vóór 10 oktober 2013 – kunnen belanghebbenden bij de gemeenteraad, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard, zijn of haar zienswijze naar voren brengen over de 1e herziening het ontwerp-exploitatieplan. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze dient u op voorhand contact op te nemen met mevrouw C. Vossen via telefoonnummer 040-2083612 of per mail via gemeente@valkenswaard.nl, ter attentie van mevrouw C. Vossen.