Kluizerdijk 92

Dit item is gearchiveerd op 20-12-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning ontwerpbeschikking
Publicatiedatum: 07-11-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken op grond van art. 2.1, 2.10 en 2.12 Wabo en bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor:

  • UV 2012.225 Het verminderen van het aantal te houden vleeskuikens, Kluizerdijk 92, t.n.v. Kuipers Kip B.V.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 november 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien tijdens de openstellingstijden bij het omgevingsloket van het gemeentehuis.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak met de afdeling Vergunningen, toezicht en handhaving, telefoonnummer 040-2083444.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.