Kluizerdijk 100

Dit item is gearchiveerd op 13-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ontwerpwijzigingsplan
Publicatiedatum: 31-08-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat een ontwerp wijzigingsplan is opgesteld voor 'Kluizerdijk 100'. Voor het perceel plaatselijk bekend Kluizerdijk 100, kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie K, nummers 805, 885 en 886, is een ontwerpwijzigingsplan opgesteld, waarin het agrarisch bouwblok wordt vergroot en van vorm wordt veranderd.

 

Terinzagelegging
Het ontwerp wijzigingsplan en ontwerpwijzigingsbesluit, welke het vorenstaande planologisch-juridisch regelt, is met ingang van 1 september 2011 in te zien via de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en ligt gedurende zes weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • bij het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).

 

Informatie met mondelinge toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan kunt u krijgen bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor moet u vooraf (telefonisch) een afspraak maken op nr. 040-2083661.

 

Inspraakreactie
Tijdens de terinzagelegging van het plan, dus vóór 13 oktober 2011, kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze inbrengen bij de gemeenteraad van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, bereikbaar via telefoonnummer 040-2083661.