Kloosterpark

Dit item is gearchiveerd op 22-11-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld
Publicatiedatum: 10-10-2012

(NL.IMRO.0858.BPkloosterpark-VA01)

Bekendmaking artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 11 oktober 2012 gedurende zes weken het op 27 september 2012 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Kloosterpark' (NL.IMRO.0858.BPkloosterpark-VA01) ter inzage ligt.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan gaat uit van een tweetal appartementengebouwen. Binnen de gebouwen zullen verschillende woningtypes gerealiseerd worden voor verschillende doelgroepen en in verschillende prijscategorieën. Het betreft de ontwikkeling van maximaal 110 woningen, waarvan 67 woningen in de vrije sector en circa 40 woningen in de betaalbare huur voor de doelgroepen mensen met zorgindicatie, senioren en starters. Tevens zal een nieuwe pleinruimte, een binnentuin c.q. wintertuin en een parkeerkelder worden gerealiseerd. Op de begane grond van de bebouwing aan de Luikerweg kunnen commerciële ruimten worden gerealiseerd als aanloopgebied van het centrum van Valkenswaard. Het betreft hier kantoren, dienstverlening, maatschappelijke functies en beperkt horeca. Ten aanzien van de horeca betreft het de handhaving van de bestaande horeca als zijnde café / restaurant in het gebied (maximaal 400 m2 BVO). Het betreft totaal maximaal 800 m2 BVO commerciële ruimten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een hotel op de verdieping te realiseren.

Terinzagelegging

De digitale versie is vanaf 11 oktober 2012 te raadplegen via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan ligt vanaf 11 oktober 2012 ook analoog voor een ieder zes weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • bij het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).

Per 1 januari 2010 is de digitale versie bindend verklaard en deze gaat dan ook boven de analoge versie. Aan de analoge exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend.

Beroep

Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 11 oktober 2012 gedurende zes weken (tot en met 21 november 2012) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.