Kloosterpark

Dit item is gearchiveerd op 19-01-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Voorontwerpbestemmingsplan
Publicatiedatum: 07-12-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat een voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld voor de Luikerweg 1-19 en de Molenstraat 1-17 (Hierna te noemen Kloosterpark).

 

Het bestemmingsplan gaat uit van een tweetal appartementengebouwen. Binnen de gebouwen zullen verschillende woningtypes gerealiseerd worden voor verschillende doelgroepen en in verschillende prijscategorieën. Het betreft de ontwikkeling van maximaal 67 woningen in de vrije sector en circa 40 woningen in de betaalbare huur voor de doelgroepen mensen met zorgindicatie, senioren en starters. Tevens zal een nieuwe pleinruimte, een binnentuin c.q. wintertuin en een parkeerkelder worden gerealiseerd. Op de begane grond van de bebouwing aan de Luikerweg kunnen commerciële ruimten worden gerealiseerd als aanloopgebied van het centrum van Valkenswaard. Het betreft hier kantoren, dienstverlening, maatschappelijke functies en beperkt horeca. Ten aanzien van de horeca betreft het de handhaving van de bestaande horeca als zijnde café / restaurant in het gebied (maximaal 400 m2 BVO). Het betreft totaal maximaal 800 m2 BVO commerciële ruimten. Bovenstaande is verwerkt in een voorontwerpbestemmingsplan.

 

Terinzagelegging

Het voorontwerpbestemmingsplan is vanaf 8 december 2011 te zien op www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en ligt gedurende zes weken ter inzage (er is hier gekozen voor het verlengen van de termijn met 2 weken in verband met de kerstvakantie):

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • bij het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).

De digitale versie gaat sinds 1 januari 2010 boven de analoge versie, aan de analoge versie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Informatie met mondelinge toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan kunt u krijgen bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor moet u vooraf (telefonisch) een afspraak maken op nr. 040-2083665.

 

Informatieavond

Voor dit plan wordt op dit moment geen informatieavond gehouden. Op dit moment is er wat betreft de invulling van de plannen niet meer bekend dan hetgeen is gepresenteerd tijdens de informatieavond op 30 maart 2010. Als het bestemmingsplan in een verdere fase is, te weten een ontwerpbestemmingsplan, dan zullen wij een informatieavond organiseren. Naar verwachting kunnen wij u dan ook informeren over de uitwerking van het bestemmingsplan in concrete plannen. Hiervan zal te zijner tijd een publicatie worden geplaatst in de Kempener Koerier.

 

Inspraakreactie

Tijdens de terinzagelegging van het plan, dus vóór 19 januari 2012, kan iedereen schriftelijk zijn of haar inspraakreactie bekend maken bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard.