Klappermanstraat 26

Dit item is gearchiveerd op 06-01-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld
Publicatiedatum: 24-11-2010

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht, bekend dat met ingang van donderdag 25 november 2010 gedurende zes weken het op 28 oktober 2010 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan "Klappermanstraat 26" ter inzage ligt.

 

Bestemmingsplan
Het plan betreft het oprichten van één woning op het perceel tussen de Klappermanstraat 22 en 26.

De wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de verbeelding:

  • Ter hoogte van Klappermanstraat 22 voor de breedte van één meter en een diepte van 12 meter gemeten vanaf de grens tussen de bestemming 'Tuin' en 'Wonen' de bestemming 'Wonen' gewijzigd is in de bestemming 'Tuin'.
  • De bouwaanduiding 'plat dak' ter hoogte van de opgelegde bestemming 'Tuin' is verwijderd.

 

 

Terinzagelegging
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt, samen met het raadsbesluit, van 25 november 2010 t/m 5 januari 2011 gedurende zes weken ter inzage in de Informatiehoek in het gemeentehuis, De Hofnar 15 te Valkenswaard. De stukken liggen tevens ter inzage in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 en het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55.

Ook bestaat vanaf donderdag 25 november 2010 de mogelijkheid het plan via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl in te zien.

 

Beroep
Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 25 november 2010 gedurende zes weken (tot en met 5 januari 2011 2010) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.