Kernwinkelgebied

Dit item is gearchiveerd op 15-11-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ontwerpbestemmingsplan
Publicatiedatum: 03-10-2012

(NL.IMRO.0858.BPkernwinkelgebied-on01) (bekendmaking artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening) 

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 4 oktober 2012 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Kernwinkelgebied’ (NL.IMRO.0858.BPkernwinkelgebied-on01) ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan Kernwinkelgebied omvat de bebouwing gelegen in en rondom het kernwinkelgebied van Valkenswaard. Dit gebied is gelegen ten noorden van de markt en ten zuiden van de Carolusdreef. De begrenzing is afgestemd op de in ontwikkeling zijnde bestemmingsplannen Centrum, Braken Bunders en het bestemmingsplan Valkenswaard Noord.

Dit bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. De actualisatie heeft ook als doel om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 4 oktober 2012 te zien op www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tevens ligt het gedurende zes weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • bij het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).

De digitale versie gaat vanaf 1 januari 2010 boven de analoge versie, aan de analoge versie kunnen geen rechten worden ontleend.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van zes weken (dus tot en met 14 november 2012) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een zienswijze in te brengen bij de gemeenteraad van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, bereikbaar via telefoonnummer 040-2083665.