Kerkakkerstraat

Dit item is gearchiveerd op 25-08-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Exploitatieplan gewijzigd vastgesteld
Publicatiedatum: 13-07-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken ingevolge het bepaalde in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 14 juli 2011 gedurende zes weken het door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde exploitatieplan 'Kerkakkerstraat' ter inzage ligt.

 

Het plan betreft een herontwikkeling in de kern Dommelen ten behoeve van de bouw van 37 grondgebonden woningen. De huidige bebouwing in het plangebied bestaat uit een bedrijfsverzamelgebouw. Daarnaast is er een speelterrein en een bosperceeltje gelegen. De kaders voor de herontwikkeling zijn weergegeven in de vastgestelde gebiedsvisie. Om de gewenste (her)invulling van het gebied te kunnen realiseren, wordt een nieuw bestemmingsplan met bijbehorend exploitatieplan opgesteld.

 

Wijzigingen
In hoofdlijnen zijn in deel A en B van het exploitatieplan de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • in de begrippenlijst zijn de termen 'exploitant' en 'particulier eigenaar' toegevoegd, beide met hun verklarende terminologie;
  • het tijdvak waarin de woningen worden gerealiseerd is gewijzigd in 2010-2014;
  • de aanduiding van de fasering is in zijn geheel vervallen;
  • diverse tekstuele aanpassingen in deel A en B;
  • hoofdstuk 8.4: de raming van de andere kosten in verband met de exploitatie is aangepast aan ambtshalve wijzigingen.

 

Terinzagelegging
Het gewijzigd vastgestelde exploitatieplan ligt conform het gestelde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 14 juli 2011 gedurende een periode van zes weken voor iedereen ter inzage in de Informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard, de Hofnar 15 (alleen tijdens openingstijden). De stukken liggen tevens ter inzage in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 en het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft. Ook bestaat vanaf 14 juli 2011 de mogelijkheid het plan via de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl in te zien.

 

Informatie op het exploitatieplan kunt u krijgen bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor moet u wel vooraf (telefonisch) een afspraak maken op nr. 040-2083665.

 

Beroep
Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder h van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 14 juli 2011 gedurende zes weken (tot en met 24 augustus 2011) tegen het besluit omtrent vaststelling van het exploitatieplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

 

De mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het exploitatieplan bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

 

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Crisis- en herstelwet
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.