Kerkakkerstraat

Dit item is gearchiveerd op 25-08-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld
Publicatiedatum: 13-07-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 14 juli 2011 gedurende zes weken het op 29 juni 2011 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Kerkakkerstraat' ter inzage ligt.

 

Het bestemmingsplan 'Kerkakkerstraat' betreft een herontwikkeling in de kern Dommelen ten behoeve van de bouw van 37 grondgebonden woningen. De huidige bebouwing in het plangebied bestaat uit een bedrijfsverzamelgebouw. Daarnaast is er een speelterrein en een bosperceeltje gelegen. De kaders voor de herontwikkeling zijn weergegeven in de vastgestelde gebiedsvisie. Om de gewenste (her)invulling van het gebied te kunnen realiseren, is een nieuw bestemmingsplan met bijbehorend exploitatieplan opgesteld.

 

Wijzigingen
In hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • de toelichting is aangepast aan het meest recente provinciaal beleid;
 • in de toelichting zijn de conclusies van het nader akoestisch onderzoek ten behoeve van het garagebedrijf aan de Kerkakkerstraat 24 verwerkt;
 • de toelichting is aangepast naar aanleiding van de meest recente toetsing door de brandweer;
 • in de toelichting zijn de conclusies van het archeologisch proefsleuvenonderzoek verwerkt;
 • de toelichting is aangepast naar aanleiding van het instellen van eenrichtingsverkeer voor de verbinding met de Kerkakkerstraat;
 • de toelichting is aangepast in verband met de gewijzigde situering van de parkeerplaatsen;
 • de toelichting is gewijzigd met betrekking tot de maximaal toegestane nokhoogte;
 • in de toelichting is een verwijzing opgenomen naar het exploitatieplan;
 • diverse tekstuele aanpassingen in de toelichting en regels;
 • de regels zijn aangepast aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
 • de regels zijn aangepast, zodat gronden met de bestemming 'Tuin' ook bestemd zijn voor in- en uitritten;
 • in de regels is artikel 5.2.1 sub e vervallen, omdat het plaatsen van een zendmast niet getoetst wordt aan het bestemmingsplan;
 • in de regels is artikel 6.2.1 sub b aangepast, zodat wordt verwezen naar de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)';
 • op de verbeelding is een maximale bouwhoogte van 9 meter opgenomen voor de grondgebonden woningen, niet zijnde patiowoningen;
 • op de verbeelding is een strook van circa 5 meter breed gelegen ten zuiden van perceel Het Laar 23 bestemd als 'Groen'.

 

Terinzagelegging
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is conform het gestelde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 14 juli 2011 gedurende zes weken te raadplegen via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Het bestemmingsplan ligt vanaf 14 juli 2011 gedurende zes weken ook voor iedereen ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard, de Hofnar 15 (alleen tijdens openingstijden). De stukken liggen tevens ter inzage in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 en het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.

 

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor moet u wel vooraf telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 040-2083665.

 

Beroep
Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 14 juli 2011 gedurende zes weken (dus tot en met 24 augustus 2011) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

 

De mogelijkheid om beroep in te stellen tegen het bestemmingsplan bestaat voor:

 • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
 • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

 

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Crisis- en herstelwet
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.