Inspraak voorontwerpbestemmingsplan 'Dommelkwartier'

Dit item is gearchiveerd op 24-03-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Voorontwerpbestemmingsplan
Publicatiedatum: 09-02-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat een voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld voor het gebied tussen Valkenswaard en Dommelen, voorzover dit ten noorden van de Tienendreef is gelegen. Het plan wordt aangeduid met de naam 'Dommelkwartier'.

 

Het plan omvat een gebied van circa 50 hectaren groot, bestaande uit drie deelgebieden:

  1. een woningbouwlocatie ten noorden van de Weegbree,
  2. een woningbouwlocatie ter hoogte van de Hoppenbrouwers;
  3. het Dommeldal.

 

Integraal onderdeel van het plan is de beoogde woningbouwontwikkeling (totaal 180 woningen) een kantoorlocatie voor de Rabobank Valkenswaard/Waalre en een zorgcomplex. In totaal gaat het om 10 hectaren die worden gereserveerd voor woningbouw, kantoor en een zorgcomplex. De overige 40 hectaren worden ingericht ten behoeve van nieuwe natuur en vormen daarmee een belangrijke ecologische versterking van het Dommeldal.

 

Terinzagelegging
Het voorontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 februari 2011 gedurende 4 weken (t/m 9 maart 2011) ter inzage in de Informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingstijden). De stukken liggen tevens ter inzage in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 en het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55.
Het plan is vanaf 10 februari tevens te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl.

 

Informatieavond
Er wordt een informatieavond in het kader van voorontwerpplan Dommelkwartier gehouden op maandag 14 februari om 19.30 uur in Zalencentrum de Bontekoe, Kerstroosstraat 20 in Valkenswaard.
Tijdens deze bijeenkomst zal aan de hand van kaarten de opzet van het bestemmingsplan worden toegelicht. Op deze avond is het mogelijk om op het plan te reageren maar is het niet mogelijk een mondelinge inspraakreactie te geven. Hiervoor dient u een afspraak te maken met de gemeente en/of een schriftelijke inspraakreactie indienen.

 

Indienen inspraakreactie
Tot en met 9 maart 2011 is het voor iedereen mogelijk om:

  • schriftelijk een inspraakreactie kenbaar te maken ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA, Valkenswaard;
  • mondeling een inspraakreactie kenbaar te maken door het maken van een afspraak met één van de medewerkers van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Er wordt dan een kort verslag gemaakt van uw mondelinge inspraakreactie. Wanneer u een afspraak wilt maken voor een mondelinge inspraakreactie, dan kunt u contact opnemen met mevrouw C. Vossen van team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie (ROE), via nummer (040) 208 36 12.