Inspraak Ontwerp Structuurvisie deel A

Dit item is gearchiveerd op 24-02-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ruimtelijke besluiten
Publicatiedatum: 12-01-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard geven kennis, dat een ontwerp Structuurvisie Valkenswaard deel A, november 2010 is opgesteld voor het gehele grondgebied van Valkenswaard. De structuurvisie legt de hoofdlijnen van ruimtelijke ontwikkelingen en het te voeren ruimtelijk beleid vast.

 

Hoewel de gemeente Valkenswaard een structuurvisie heeft die dateert uit 2003, voldoet deze structuurvisie niet meer aan de eisen die de nieuwe Wet ruimtelijke ordening kent. Daarnaast zijn er inmiddels nieuwe beleidsdocumenten gemaakt die opgenomen zijn in de structuurvisie.

 

Nadere informatie
De structuurvisie is opgebouwd uit twee delen, deel A en deel B. Deel A bevat een ruimtelijk toetsingskader en visie op hoofdlijnen voor de lange termijn (circa 20 jaar). Dit deel formuleert de ontwikkelingskoers voor de lange termijn en biedt het casco voor concrete projecten en plannen. Het is een toetsingskader, maar tegelijkertijd ook een inspiratiekader voor ruimtelijke ontwikkeling.

 

Deel B van de structuurvisie is een ruimtelijk- functioneel programma en uitvoeringsplan voor de (middellange en) korte termijn. In dit deel van de structuurvisie staat beschreven welke concrete projecten en plannen op korte termijn richting uitvoering worden gebracht en hoe deze gerealiseerd gaan worden. Het projectenplan zal periodiek worden geactualiseerd en geeft daarmee steeds voor een bepaalde periode weer op welke wijze de ontwikkelingskoers tot uitvoering wordt gebracht. Deze actualisatie is nodig om kostenverhaal van bovenplanse kosten zeker te stellen en locatie-eisen te kunnen stellen. Bovendien biedt dit deel mogelijkheden om accenten in de ruimtelijke ontwikkeling te verschuiven, zonder daarbij de totale visie (deel A) aan te passen.

 

Momenteel ligt deel A van de structuurvisie als ontwerp ter inzage.

 

Terinzagelegging
De ontwerp structuurvisie deel A ligt vanaf 13 januari 2011 gedurende zes weken ter inzage:

  • In de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
  • bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • bij het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).

 

De stukken zijn vanaf 13 januari 2011 ook in te zien via de websites www.ruimtelijkeplannen.nl en www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl. Tevens is daar een bondige samenvatting te vinden van de opbouw van dit document.
Informatie met mondelinge toelichting op de ontwerp structuurvisie is te verkrijgen bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoonnummer 040-2283665.

 

Zienswijze
Tijdens de terinzagelegging van zes weken, dus van 13 januari 2011 tot en met 23 februari 2011, is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een zienswijze in te brengen bij de gemeenteraad van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, bereikbaar via telefoonnummer 040-2083665.

 

Vervolg
Na de inspraakprocedure volgen de volgende stappen:

  • kennisneming van het zienswijzenverslag door de raad
  • definitieve (gewijzigde) vaststelling van de structuurvisie deel A door de raad
  • uitwerken structuurvisie deel B.