Hoge Akkers

Dit item is gearchiveerd op 19-09-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld
Publicatiedatum: 07-08-2013

NL.IMRO.0858.BPhogeakkers-VA01

Bekendmaking artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 8 augustus 2013 gedurende zes weken het op 27 juni 2013 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Hoge Akkers' (NL.IMRO.0858.BPhogeakkers-VA01) ter inzage ligt.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan 'Hoge Akkers' omvat de omgeving gelegen ten zuiden van het centrum van Valkenswaard. Het gebied wordt omsloten door de Maastrichterweg, Emmalaan, Bakkerstraat, Europalaan en Zuidelijke Randweg. De begrenzing is afgestemd op de bestemmingsplannen 'Deelshurkse Akkers', 'Centrum', 'Schaapsloop 2' en 'Wolberg'.

Het bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. Daarnaast is het bestemmingsplan bedoeld om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen worden in het plan niet mogelijk gemaakt.

Wijzigingen

In hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd:

 • de toelichting is aangepast aan het meest recente provinciaal en regionaal beleid;
 • in de toelichting zijn enkele tekstuele aanpassingen gedaan ten aanzien van de monumentale en cultuurhistorisch waardevolle panden;
 • de toelichting is aangepast naar aanleiding van de veiligheidszone lpg die is gelegen rondom het lpg-tankstation aan de Dragonder 2;
 • diverse redactionele aanpassingen in de regels;
 • in de regels is aan artikel 3 ‘Bedrijf’ een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, die het mogelijk maakt de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – autoschadeherstelbedrijf' op het perceel Hoge Akker 36 uit de verbeelding te verwijderen, mits uit onderzoek blijkt dat er op de gronden geen autoschadeherstelbedrijf meer is gevestigd;
 • in de regels is artikel 18 'Algemene aanduidingsregels' toegevoegd als gevolg van de aanduiding 'veiligheidszone – lpg';
 • aan de regels is de bijlage 'Waarde – Archeologie' toegevoegd, in artikel 11 t/m 14 wordt hiernaar verwezen;
 • op de verbeelding is ter hoogte van het perceel Peperstraat 74 het bouwvlak met 1,5 meter verbreed en is de goothoogte voor de percelen Peperstraat 74 en 76 gewijzigd van 4 meter naar 6 meter;
 • op de verbeelding is het perceel Maastrichterweg 51 uit het bestemmingsplan gehaald, in verband met een separate procedure voor de nieuwe brandweerkazerne;
 • op de verbeelding is op de gronden met de bestemming 'Groen' ter hoogte van de rotonde Zuidelijke Randweg/ Dragonder de gebiedsaanduiding 'Veiligheidszone – lpg' opgenomen;
 • op de verbeelding is ter hoogte van het perceel Bakkerstraat 58 de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' opgenomen;
 • op de verbeelding is ter hoogte van het perceel Peperstraat 56 de goothoogte gewijzigd van 5 meter naar 4 meter en de bouwhoogte van 5 meter naar 10 meter.

Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit.

Terinzagelegging

De digitale versie is vanaf 8 augustus 2013 te raadplegen via de gemeentelijke website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het bestemmingsplan ligt vanaf 8 augustus 2013 ook analoog voor ieder zes weken ter inzage:

 • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
 • in de leeszaal van de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
 • in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden).

Per 1 januari 2010 is de digitale versie bindend verklaard en deze gaat dan ook boven de analoge versie. Aan de analoge exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend.

Beroep

Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 8 augustus 2013 gedurende zes weken (tot en met 18 september 2013) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

 • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
 • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.