Hoeverdijk 70

Dit item is gearchiveerd op 29-12-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning beschikking
Publicatiedatum: 16-11-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken op grond van art. 3:11 Wabo en art. 3:41/3:44 Awb bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor:

  • het veranderen van een varkenshouderij gelegen aan de Hoeverdijk 70, 5556 VN Valkenswaard t.n.v. M.W.M. Rijkers.

 

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 17 november 2011 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien tijdens de openstellingstijden bij het omgevingsloket van het gemeentehuis. Op verzoek kunnen de stukken ook buiten deze tijden ingezien worden.

 

Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken door het verlenen van bovenvermelde vergunningen, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen binnen zes weken na de dag waarop de vergunning is verzonden. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard.

 

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien u een bezwaarschrift indient, kunt u de President van de rechtbank in 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.