Hoeverdijk 70

Dit item is gearchiveerd op 20-10-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ontwerpbesluit voor omgevingsvergunning verleend
Publicatiedatum: 07-09-2011

Nummer: UV 2011.208
Verzenddatum: 31-08-2011
Omschrijving: ontwerpbesluit milieu voor het veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting, Hoeverdijk 70

 

De vergunning ligt vanaf 8 september 2011 tijdens openstellingstijden ter inzage bij het omgevingsloket van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis aan De Hofnar 15. Op verzoek kunnen de stukken ook buiten deze tijden ingezien worden.

 

Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken door het verlenen van de vergunning, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen binnen zes weken na de dag waarop de vergunning is verzonden. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard.

 

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien u een bezwaarschrift indient, kunt u de President van de rechtbank in 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.