Hoeverdijk 109

Dit item is gearchiveerd op 29-12-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning ingetrokken
Publicatiedatum: 16-11-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend zij op grond van artikel 2.33, lid 2 onder a Wabo de omgevingsvergunning voor een pluim- en rundveehouderij aan de Hoeverdijk 109, d.d. 5 maart 1985, deels ingetrokken op 4 februari en 16 september 1997, geheel te hebben ingetrokken. De procedure is uitgevoerd overeenkomstig paragraaf 3.4 van de Wabo, i.c. art. 3.15, lid 3 Wabo.

 

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en dient de naam en adres te bevatten. Tevens dient in het bezwaarschrift een omschrijving gegeven te worden van de inhoud van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.

 

Wij wijzen er op dat ook andere belanghebbenden tegen dit besluit bezwaar kunnen indienen. Zolang de mogelijkheid van bezwaar en/of beroep open staat is een vergunning niet onherroepelijk. Het gebruik maken van een niet onherroepelijke beschikking geschiedt op eigen risico.

 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel kunnen belanghebbenden schorsing en/of een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch, t.a.v. sector bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Er kan ook digitaal een verzoekschrift ingediend worden bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor is wel een elektronische handtekening nodig (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.