Hoeve 3

Dit item is gearchiveerd op 24-01-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning ontwerpbeschikking
Publicatiedatum: 12-12-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken op grond van art. 3:11 Wabo en art. 3:41/3:44 Awb bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor:

  • UV 2011.442 Het veranderen van een varkenshouderij op het perceel gelegen aan de Hoeve 3. 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen van 13 december 2012 tot en met 24 januari 2013 ter inzage bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis en zijn op afspraak in te zien. (040-2083444)

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak met de afdeling Vergunningen, toezicht en handhaving, telefoonnummer 040-2083444.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.