Herdenkingsbijeenkomst dodenherdenking 2011

Dit item is gearchiveerd op 02-06-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Evenementenvergunning verleend
Publicatiedatum: 20-04-2011

Nummer: 11uit02723
Verzenddatum: 12-04-2011
Omschrijving: herdenkingsbijeenkomst dodenherdenking 2011 op 4 mei 2011 van 18.000 - 21.00 uur, Britse begraafplaats Luikerweg en Verzetstrijdersplein

 

De vergunning ligt vanaf 21 april 2011 tijdens openstellingstijden ter inzage bij het omgevingsloket van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis aan De Hofnar 15. Op verzoek kunnen de stukken ook buiten deze tijden ingezien worden.

 

Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken door het verlenen van de vergunning, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen binnen zes weken na de dag waarop de vergunning is verzonden. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard.

 

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien u een bezwaarschrift indient, kunt u de President van de rechtbank in 's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.