Hazelaar 8

Dit item is gearchiveerd op 27-09-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 15-08-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.

Nummer : OV 2012.133
Omschrijving: aanvraag om omgevingsvergunning kappen van een eikenboom
Adres: Hazelaar 8

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het nodig hebben van een langere periode om tot een wel overwogen beslissing te kunnen komen.

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 september 2012.