Gewijzigd uitwerkingsplan 'Lage Heide Natuur'

Dit item is gearchiveerd op 24-03-2011.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ruimtelijke besluiten
Publicatiedatum: 09-02-2011

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat het uitwerkingsplan 'Lage Heide Natuur' gewijzigd is vastgesteld. Dit betreft een onderdeel van het gebied aan de zuidwest flank van Valkenswaard.
Dit gebied wordt 'Lage Heide' genoemd. De gemeente wil daar het volgende realiseren:

 • een dorps en landelijk woonmilieu ten zuiden van de kern Dommelen;
 • een landgoed met bijzondere, hoogwaardige woningen;
 • een grootschalig natuurgebied rond de rivier de Dommel met deels een waterbergingsfunctie.

 

Het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan 'Lage Heide Natuur' gaat alleen over het natuurdeel inclusief het landgoed. Een en ander vindt zijn basis in het vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplan 'Valkenswaard-Zuid'. Het betreft dus een gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan ingevolge de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).

 

Inhoud gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan
Het uitwerkingsplan voorziet in de planologisch-juridische basis voor diverse planelementen, zoals hieronder beschreven:

 • De Dommel is aangewezen als Natura-2000 gebied en de naastgelegen gronden zijn aangewezen als ecologische hoofdstructuur. Hierbij is gekozen voor de bestemming 'Natuur 1';
 • Ten oosten van de Dommel herstel kampenlandschap en aanwijzing zoekgebied voor natuurcompensatie Lage Heideweg (Bestemming 'Natuur 2');
 • Ten westen van de Dommel realisatie van een landgoed (5 woningen op 3 bouwblokken). De omvang van dit landgoed is 18,5 hectare groot (Bestemming 'Natuur 2' met de aanduiding 'wonen' met bijbehorende bouwvlakken);
 • Het gehele gebied (inclusief landgoed) wordt recreatief ontsloten (extensief wandelen);
 • Er wordt een groene buffer aangelegd aan de westzijde van de bedrijfspanden die zijn gelegen aan de Van Linschotenstraat;
 • Vanuit het nieuwe woongebied komt een fietsverbinding (west-oost) die aantakt op de Kromstraat.

 

Het beoogde waterbergingsgebied wordt door het waterschap De Dommel voorbereid en aangelegd. In het uitwerkingsplan is de waterberging begrensd op perceelsniveau en de zogenaamde T = 100-polygoon.
De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp hebben onder meer betrekking op:

 • situering landgoedwoningen op de terp;
 • aanpassing begrenzing dubbelbestemming ‘waterberging’ op de plankaart;
 • aanvulling aanlegvergunningenstelsel;
 • aanvulling financiële paragraaf;
 • diverse kleine wijzigingen in voorschriften en toelichting.

 

Terinzagelegging
Het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan ligt vanaf donderdag 10 februari 2011 gedurende zes weken ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis, De Hofnar 15 te Valkenswaard (tijdens openstellingstijden). De stukken liggen tevens ter inzage in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 en het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55.
Ook bestaat vanaf 10 februari 2011 de mogelijkheid het plan via de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl in te zien.

 

Beroep
Op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende met ingang van 10 februari 2011 gedurende zes weken (tot en met 23 maart 2011) tegen het besluit omtrent vaststelling van het uitwerkingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

 

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

 • degenen die tijdig hun zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht;
 • belanghebbenden die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht.

 

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van burgemeester en wethouders treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.