Geenhovensedreef 20-22

Dit item is gearchiveerd op 27-09-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Wet geluidhinder
Publicatiedatum: 15-08-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat zij op 10 augustus 2012 hogere grenswaarden als bedoeld in artikel 83, artikel 85, artikel 100a van de Wet geluidhinder in ontwerp hebben vastgesteld voor een bouwontwikkeling aan de Geenhovensedreef 20-22 te Valkenswaard.

Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken liggen op grond van artikel 110c, lid 2 van de Wet geluidhinder vanaf 16 augustus 2012 gedurende zes weken ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan de Hofnar 15 (tijdens openstellingstijden).

Voor een mondelinge toelichting op de stukken of inzage buiten de deze tijden kunt u vooraf telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 040-2083444.

Zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen op grond van artikel 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) tot en met 26 september 2012 worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Belanghebbenden hebben op grond van artikel 3:15 Awb de keuze tot mondeling of schriftelijk indienen van zienswijzen. Op schriftelijk ingediende zienswijzen zijn de artikelen 6:9 en 6:10 Awb van toepassing. De aanvrager c.q. degene tot wie het besluit is gericht wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingebrachte zienswijzen. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard. Degene die daar telefonisch om verzoekt, stellen wij in de gelegenheid op grond van artikel 3:15 Awb om binnen de terinzage termijn mondeling zienswijzen naar voren te brengen. Hierbij stellen wij de aanvrager c.q. degene tot wie het besluit is gericht zo nodig in de gelegenheid te reageren op de ingebrachte zienswijzen. Overeenkomstig art. 3:17 Awb wordt van hetgeen mondeling naar voren is gebracht een verslag gemaakt dat wordt toegevoegd aan het terinzage-dossier. Alleen belanghebbenden die tijdig (schriftelijk en/of mondeling) zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen tegen het besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.