Geenhovensedreef 20-22

Dit item is gearchiveerd op 24-05-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Voorontwerpbestemmingsplan
Publicatiedatum: 11-04-2012

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat een voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld voor de Geenhovensedreef 20-22.

 

De ontwikkeling aan de Geenhovensedreef 20-22 bestaat uit de realisatie van diverse woningen in verschillende prijsklassen ter vervanging van een deel van de momenteel aanwezige fabriekspanden. Het westelijke fabriekspand blijft behouden, omdat deze cultuurhistorische waarde heeft. Dit fabriekspand wordt verbouwd en krijgt een woonfunctie. De andere woningen betreffen nieuw te realiseren woningen. Het programma ziet er als volgt uit: acht tot elf woningen in het bestaande westelijke fabriekspand, elf woningen aan het park, twee woningen aan de Geenhovensedreef en vier tweekappers aan de Fazantlaan.

 

Terinzagelegging
Het voorontwerpbestemmingsplan is vanaf 12 april te zien op www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl en ligt gedurende vier weken ter inzage:

  • in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15;
  • in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12;
  • bij het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55;
  • in ontmoetingscentrum De Belleman, Bruninckxdal 2, Dommelen.

De digitale versie gaat vanaf 1 januari 2010 boven de analoge versie, aan de analoge versie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Informatie met mondelinge toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan kunt u krijgen bij het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie. Daarvoor moet u vooraf (telefonisch) een afspraak maken op nr. 040-2083665.

 

Informatieavond
Om u, naast het formele bestemmingsplan, meer zicht te geven op de uitwerking van het bestemmingsplan, organiseert de gemeente samen met BAM Woningbouw een informatieavond. Deze informatieavond heeft de opzet van een inloopavond. Tijdens deze informatieavond kunt u informatie krijgen over het bestemmingsplan en de verdere procedure. Daarnaast kunnen wij u al een impressie geven van de bouwplannen en de inrichting van de openbare ruimte. Tevens zullen er 3d beelden zijn, die een goed beeld geeft van de toekomstige situatie. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 26 april bij "Het Oude Wandelpark", Eindhovenseweg 264 te Valkenswaard. U kunt tussen 19.00 uur en 21.00 uur de plannen bekijken en hierover vragen stellen aan de projectleiders van de gemeente, BAM Woningbouw en de architecten. Hier bent u natuurlijk van harte welkom.

 

Inspraakreactie
Tijdens de terinzagelegging van het plan, dus vóór 10 mei 2012, kan iedereen schriftelijk zijn of haar inspraakreactie bekend maken bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard.